Skip to main content
Dit zijn wij:

Organisatie en bestuur – de bemanning op het schip

Om het schip de juiste kant op te navigeren, is het belangrijk dat de bemanning paraat staat.
In 2021 werd er weer volop geïnvesteerd in personeel en beleid.

Medewerkers

De pandemie zorgde ervoor dat collega’s in 2021 veel vanuit huis werkten. Nadat collega’s vanaf maart 2020 geen projecten meer konden bezoeken werden er in de tweede helft van 2021 weer voor het eerst projecten bezocht. Besluiten over het al dan niet reizen werden zorgvuldig genomen, waarbij de status van Covid-19 in het betreffende land en de daaruit voortvloeiende in- en uitreisbeperkingen een belangrijke rol in de besluitvorming speelden. Dankbaar kijken we terug op de manier waarop collega’s met onverminderde passie en gedrevenheid het werk door hebben gezet.

 

Integriteit

Woord en Daad hecht er waarde aan dat iedereen zich voortdurend bewust is van zijn of haar integer handelen en dat van anderen. In dat kader zijn in 2021 de volgende activiteiten ondernomen:

 • Tijdens twee (digitale) sessies is met collega’s doorgesproken over de plaats van integriteit en identiteit in ons werk én hoe we daarover het gesprek met onze partners kunnen voeren.
 • We hebben met al onze partnerorganisaties (per regio) in twee sessies doorgesproken over de thema’s seksueel grensoverschrijdend gedrag en (cyber)fraude & corruptie.
 • Collega’s van team Finance & Control, aangevuld met de projectcontrollers, volgden een eendaagse training Anti-corruptie & anti-fraude.
 • De intern aangestelde vertrouwenspersonen volgden een training over de taken en verantwoordelijkheden die een vertrouwenspersoon heeft binnen de organisatie.
 • Sinds medio 2021 participeert de directeur-bestuurder in het moreel beraad, georganiseerd door Partos, voor directeuren van goededoelenorganisaties. Tijdens dit moreel beraad worden morele dilemma’s besproken en wordt nagedacht hoe niet-integer handelen voorkomen had kunnen worden.
 • In 2021 werd gewerkt aan een update van het integriteitsbeleid, op basis van nieuwe ervaringen en inzichten die werden opgedaan in de afgelopen jaren. Begin 2022 wordt deze update afgerond.

Raad van toezicht

In lijn met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen kent Woord en Daad een scheiding tussen toezicht en bestuur. Bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder wordt gekeken naar hun verbondenheid met de achterban.

 

In 2021 hield de raad van toezicht zich bezig met:

 • Accountantsverslag voor jaarverslag en jaarrekening
  De raad van toezicht laat de organisatie extern en onafhankelijk controleren door een accountant.
 • Beleidsthema’s van beleidsplan 2021-2025
  De inhoud en voortgang van de drie beleidsthema’s (allerarmsten, klimaatweerbaarheid en systemic change) kwamen regelmatig ter tafel.
 • Navigation board en financiële rapportage
  De voortgang van de wijze waarop Woord en Daad navigeert werd elk kwartaal besproken alsook de maandelijkse koersrapportages.
 • Beoordeling directeur-bestuurder
  In de decembervergadering beoordeelde de raad van toezicht het functioneren van de directeur-bestuurder als positief. De evaluaties van diverse intern en extern betrokkenen zijn meegenomen en leverde een positieve beoordeling op.
 • Financiële audits
  De financiële auditcommissie adviseert de raad van toezicht over financiële zaken. Deze commissie vergaderde in 2021 drie keer.
 • Jaarplan en begroting 2022
  In de laatste maanden van het jaar is gewerkt aan een jaarplan en begroting 2022. Deze zijn in december goedgekeurd.
 • Invulling vacatures
  Na ruim 12 jaar heeft ds. C. Westerink afscheid genomen als voorzitter van de raad van toezicht. We zijn heel dankbaar voor zijn betrokkenheid en inzet bij Woord en Daad.
  We zijn blij dat we met ds. G. J. Baan een waardige opvolger gevonden hebben. Ook hebben we mevrouw Ineke van Dijk mogen verwelkomen binnen de raad van toezicht.